I. Obecná ustanovení

I.1           Dodavatel:

E-shop Fullbag.cz, Nám. TGM 198/21, 796 01  Prostějov

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-163 169 0217 / 0100 Kontaktní údaje:

Tel: +420 581 222 111 e-mail: info@fullbag.cz

dále jen „e-shop Fullbag.cz“

Odběratel:

I.2          Odběratel:

Zákazníkem e-shopu Fullbag.cz je spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

dále jen „zákazník – spotřebitel resp. zákazník.“

I.3           Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti e-shopu Fullbag.cz na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Předmětem jejich právního vztahu je jedna či více dodávek papírnického a papírenského sortimentu, které se e-shop Fullbag.cz zaváže dodat zákazníkovi na základě jeho objednávky. 

I.4           Obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky e-shopu Fullbag.cz, kteří mu zašlou objednávku.

I.5           Platnost a účinnost těchto obchodních podmínek se datuje ke dni jejich zveřejnění na internetových stránkách e-shopu Fullbag.cz (www.fullbag.cz). E-shop Fullbag.cz si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit dle ustanovení § 1752 Občanského zákoníku. O změně obchodních podmínek informuje e-shop Fullbag.cz prostřednictvím zveřejnění na svých webových stránkách.

II.   Objednávání zboží

II.1         Objednávku generuje zákazník elektronicky na adrese www.fullbag.cz

II.2         Zákazník je povinen uvést v objednávce nebo při registraci na internetové adrese e-shopu Fullbag.cz správné, úplné a pravdivé údaje. V případě neuvedení správných, úplných a pravdivých údajů odpovídá zákazník e-shopu Fullbag.cz za případnou vzniklou škodu.

II.3         Zákazník je povinen uvést v objednávce nebo při registraci na internetové adrese e-shopu Fullbag.cz správné, úplné a pravdivé údaje. V případě neuvedení správných, úplných a pravdivých údajů odpovídá zákazník e-shopu Fullbag.cz za případnou vzniklou škodu.

II.4         Přijetí objednávky je potvrzeno e-mailem na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Okamžikem přijetí objednávky ze strany e-shopu Fullbag.cz se tato stává závaznou.

II.5         Bezprostředně po doručení úplné objednávky je e-shop Fullbag.cz povinen zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, případně není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje e-shop Fullbag.cz zákazníka dle uvedených kontaktních údajů a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, e-shop Fullbag.cz zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

II.6         V případě, že zákazník odmítne převzetí objednaného zboží v celém rozsahu objednávky nebo její části, aniž by minimálně jeden pracovní den předem prokazatelným způsobem tuto objednávku nebo její část stornoval, mohou mu být dodavatelem fakturovány veškeré náklady spojené s dopravou a manipulací řádně objednaného a odmítnutého zboží.

II.7         Zákazník bere na vědomí, že telefonické hovory e-shopu Fullbag.cz mohou být monitorovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb.

III.     Kupní cena zboží

III.1        Kupní cena zboží bude zveřejněna na internetových stránkách e-shopu Fullbag.cz na adrese www.fullbag.cz.

III.2        E-shop Fullbag.cz si vyhrazuje právo znovu jednat o ceně zboží v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů oproti ceně zboží uvedené na internetových stránkách e-shopu Fullbag.cz na adrese www.fullbag.cz, případně je-li nabízená cena zveřejněna v nesprávné výši způsobené prokazatelně technickou závadou.

III.3        Zákazníkům se kupní cena automaticky zobrazí s DPH.

III.4        Do kupní ceny zboží uvedené dle aktuálního katalogu společnosti u jednotlivých položek není zahrnuto přepravné a balné.

IV.    Splatnost kupní ceny a platební podmínky

IV.1        Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za objednané zboží jednou z následujících možností:

 1. a)    bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek,
 2. b)    prostřednictvím platební karty,
 3. c)   dobírkou

IV.2        V případě platby bankovním převodem budou zákazníkovi zaslány platební údaje společně s fakturou na e-mailovou adresu, kterou zákazník zadá při tvorbě objednávky (případně při registraci) a to nejpozději do 24 hod. od zaslání objednávky. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet ve prospěch e-shopu Fullbag.cz. V tomto případě může dokončení objednávky trvat 1 - 3 pracovní dny. 

IV.3        V případě, že se zákazník ocitne v úplném či částečném prodlení s platbou, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu e-shopem Fullbag.cz. E-shop Fullbag.cz má nárok na doplacení poskytnuté slevy zákazníkovi, kterou si je oprávněn dofakturovat.

IV.4        Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IV.5        V případě použití platební karty může dojít v průběhu čekání na připsání platby k vyprodání objednané resp. zaplacené položky. V takovémto případě se e-shop Fullbag.cz zavazuje, že bude zákazníka telefonicky nebo e-mailem neprodleně informovat o nemožnosti úplného nebo částečného vykrytí objednávky. V takovém případě bude rozdíl nejpozději do 3 pracovních dnů vrácen zákazníkovi a to zásadně na číslo účtu, ze kterého byla platba poukázána.

IV.6        V případě platby kartou bude zákazníkovi vystavena EET účtenka, která bude odeslána na jeho email prostřednictvím odkazu, který si může stáhnout.

V.      Dodání zboží

V.1         Zboží bude zákazníkovi zasláno ZDARMA v případě objednávky, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev dosáhne částky 999,-Kč s DPH. V opačném případě bude e-shop Fullbag.cz fakturovat ke zboží či službám i přepravné a balné dle tarifu v závislosti na zákazníkem vybraných podmínkách dopravy a platby. Přepravné a balné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí objednávky nebo o její částečné plnění.

V.2         Není-li mezi e-shopem Fullbag.cz a zákazníkem dohodnuto jinak, e-shop Fullbag.cz se zavazuje vynaložit úsilí, aby objednané zboží bylo dodáno již následující pracovní den od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude e-shopu Fullbag.cz doručena v pracovní dny nejpozději do 14:00 hodin.

V.3         Je-li objednávka doručena po 14:00 hod. pracovního dne, zavazuje se e-shop Fullbag.cz vynaložit úsilí, aby objednané zboží bylo dodáno nejpozději následující pracovní den od počátku pracovní doby pracovního dne následujícího po přijetí objednávky.

V.4         Termín dodání u zboží, které si zákazník objedná mimo stálou nabídku, bude stanoven na základě dohody se zákazníkem.

V.5         Zákazník je povinen e-shop Fullbag.cz neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. E-shop Fullbag.cz neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

V.6         Objednávka je považována za vyřízenou dodáním zboží zákazníkovi prostřednictvím smluvního dopravce (PPL, Česká pošta) na místo adresy doručení v objednávce (případně dle dohody s přepravcem na jiné místo).

V.7         Spolu s dodaným zbožím e-shop Fullbag.cz vždy předá zákazníkovi fakturu, která plní funkci dodacího listu a na které je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství.

V.8         Zákazník je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost obalů. Shledá-li jakoukoliv vadu zboží, postupuje dle čl. VI. Reklamace a záruční doba.

V.9         Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí vzniku škody na zboží na zákazníka.

V.10       E-shop Fullbag.cz vždy vystaví zákazníkovi fakturu, a to jak v případě úplného plnění předmětu závazku, tak i v případě dílčího plnění. Faktura je předána s každou jednotlivou dodávkou zboží a vztahuje se vždy jen na právě předávané zboží.

V.11       Faktura obsahuje zákonem požadované náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění, přičemž fakturujícím je provozovatel e-shopu Fullbag.cz, tedy společnost LUMA trading s.r.o., IČO: 268 12 002, DIČ: CZ26812002, se sídlem Za Mlýnem 2945/56, Přerov I-Město, PSČ 750 02, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25644, tel: 581 222 111.

V.12       Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit e-shopu Fullbag.cz), obsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo chybí-li ve faktuře některá ze zákonem požadovaných náležitostí. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, e-shop Fullbag.cz vystaví fakturu zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře tím není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti je v takovém případě směrodatná ta, která je uvedena na opravené faktuře.

VI.     Reklamace a záruční doba (dále jen "reklamační řád")

VI.1        Tento reklamační řád upravuje vztah mezi e-shopem Fullbag.cz a zákazníkem – spotřebitelem resp. zákazníkem. Nevztahuje se tedy na podnikající osoby.

VI.2        Závazná objednávka – tou se objednávka stává ve chvíli, kdy je přijata e-shopem Fullbag.cz. Zákazník může svoji objednávku stornovat telefonicky na čísle 581 222 111 nebo e-mailem na info@fullbag.cz před expedováním objednávky. Po předání vyexpedované objednávky přepravci již nelze tuto stornovat. O odeslání bude zákazník informován e-mailem.

VI.3        Odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. občanského zákoníku do 14 dnů - u smluv uzavřených na dálku může zákazník odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se zákazník v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu e-shop Fullbag.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně případných nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, vrácením částky na účet zákazníka. E-shop Fullbag.cz však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník vrátí nepoškozené zboží. Zboží musí být vráceno do čtrnácti (14-ti) dnů od odstoupení od smlouvy na adresu LUMA trading s.r.o., Za Mlýnem 2945/56, 750 02  Přerov. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží e-shopu Fullbag.cz

VI.4        Pokud zákazník vrací celou objednávku, je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnuté dary. Není-li vydání předmětu možné, má e-shop Fullbag.cz právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny daru.

VI.5        Podmínky pro vrácení peněz – zboží:

 • by mělo být vrácené v neporušeném originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům,
 • musí být nepoškozené, nepoužité a kompletní. Pokud to již není dost dobře možné, musí zákazník e-shopu Fullbag.cz poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže vrátit a to ve výši ceny obvyklé. V tomto případě je e-shop Fullbag.cz oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku zákazníka vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel e-shopu Fullbag.cz v takovém případě vrací zákazníkovi jen takto sníženou kupní cenu. Stejným způsobem bude e-shop Fullbg.cz postupovat v případě, že mu nebudou vráceny dary, na které se také vztahuje možnost jednostranného zápočtu ze strany Fullbag.cz,
 • zasílané na reklamaci nebo vrácené zboží zašle zákazník zpět nejlépe běžnou balíkovou poštou. Vracené zboží zaslané na dobírku nepřijímáme.

VI.6        ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jak postupovat?

Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít obecný formulář. Ten po vyplnění můžete odeslat buď elektronicky na adresu info@fullbag.cz, nebo nejlépe společně s vraceným zbožím na adresu provozovatele e-shopu Fullbag.cz Můžete však zaslat i vlastní formulaci, vyhovuje-li vám takovýto postup lépe.

Nezapomeňte však:

 • Kontaktujte nás prosím nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty, která počíná běžet dnem převzetí zboží.
 • Zboží odešlete nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty, která počíná běžet dnem odeslání odstoupení od kupní smlouvy.

VI.7        Zákazník tímto bodem bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále pak od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

VI.8        Záruční doba – tou je lhůta 24 měsíců (pokud není u zboží napsáno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Zákazníkovi bude vydáno potvrzení o tom, že zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou)

VI.9        Rozsah záruky – záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží zákazníkem během plynutí záruční doby.

VI.10     Nároky ze záruky – zákazníkovi v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

VI.11     Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době,
 • při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených zákazníkem,
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích,
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze,
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil,
 • poškozením zboží působením živlů
 • při poškození způsobeném jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.)

VI.12     Zákazník má zejména:

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží,
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

VI.13     Důvody reklamace – obdržené zboží můžete reklamovat, v případě že:

 • zboží je poškozené nebo nefunkční,
 • zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.),
 • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně)

VI.14     Postup a místo uplatnění reklamace – pokud zjistíte, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné neodkladně tuto skutečnost oznámit a zboží doručit k reklamaci. Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník. V případě uznání oprávněnosti reklamace můžete požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované, opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

E-shop Fullbag.cz rozhodne o přijetí reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí vráceného zboží. V případě, že reklamace nebude prodávajícím uznána, oznámí tuto skutečnost zákazníkovi telefonicky nebo elektronickou poštou.

VI.15     Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se e-shop Fullbag.cz se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží e-shopu Fullbag.cz nebo do místa určeného k opravě. Končí-li 30-ti denní lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.

VI.16     Zákazník je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak, reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k předání přepravci.

O přijaté reklamaci je e-shop Fullbag.cz povinen vyhotovit reklamační protokol (Protokol o zpětném převzetí zboží), který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

VI.17     REKLAMACE

Jak postupovat?

Pro reklamaci můžete využít obecný formulář. Ten po vyplnění můžete odeslat buď elektronicky na adresu info@fullbag.cz, nebo nejlépe společně s vraceným zbožím na adresu provozovatele e-shopu Fullbag.cz Můžete však zaslat i vlastní formulaci, vyhovuje-li vám takovýto postup lépe.

Nezapomeňte však:

 • Kontaktujte nás prosím nejpozději do 3. pracovních dnů od převzetí zboží, pakliže Vám zásilka přišla nekompletní (v porovnání s fakturou).

VI.18     Reklamace přepravních služeb – při příjmu zásilky je zákazník povinen prohlédnout přebírané zboží a bez zbytečného odkladu informovat e-shop Fullbag.cz o zjištěných vadách a nedostatcích, nejpozději však následující den od převzetí zboží. Využít může telefonické spojení +420 581 222 111 případně e-mailovou adresu info@fullbag.cz Přepravce ani e-shop Fullbag.cz nenese odpovědnost za pozdější reklamace.

VI.19     V případě zjištěných závad je třeba s přepravcem sepsat protokol.

VI.20     Mimosoudní řešení sporů – vzájemné spory mezi e-shopem Fullbag.cz a zákazníkem řeší obecné soudy. E-shop Fullbag.cz se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se zákazníkem, pokud je zákazník neodmítne. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

VI.21     Zákazník bude oprávněn k zahájení mimosoudního řešení sporů až poté, kdy se mu nepodaří spor vyřešit přímo s e-shopem Fullbag.cz. Tuto skutečnost bude muset České obchodní inspekci prokázat.

V případě vyjádření nespokojenosti se způsobem vyřízení reklamace se zákazník může pro mimosoudní vyřešení sporu obrátit např. na Českou obchodní inspekci prostřednictvím internetové adresy www.adr.coi.cz 

VII.    Bezpečnost a ochrana osobních údajů

VII.1      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

VII.2      Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

VII.3      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření kupní smlouvy, vystavení účetních dokladů, doručení zboží, pro účely vedení uživatelského účtu, vymáhání práv a povinností z kupní smlouvy, využívání služby Ověřeno zákazníky, k marketingovým účelům a zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

VII.4      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

VII.5      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

VII.6      Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

VII.7      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

VII.8      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

VII.9      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. VII.7) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

VII.10    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VII.11   Pokud kupující udělili souhlas k použití osobních údajů, může jej kdykoliv odvolat či zažádat o

výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů a to bez udání důvodu. K tomuto je potřeba podat písemnou žádost, a to elektronicky na info@fullbag.cz nebo poštou na adresu LUMA trading s.r.o., Za Mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov

VIII.   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

VIII.1     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

VIII.2     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX.     Závěrečná ustanovení

IX.1        Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

IX.2        Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

IX.3        V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře pro řešení sporů na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/ (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, článku 14, odst. 1).

IX.4        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.   

IX.5        Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím elektronicky archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

IX.6        Tyto obchodní podmínky se týkají pouze právních vztahů založených nákupem zboží z webového katalogu e-shopu Fullbag.cz umístěného na internetových stránkách www.fullbag.cz.

IX.7        Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování LUMA trading s.r.o., Za Mlýnem 56, Přerov 750 02, adresa elektronické pošty info@fullbag.cz, telefon 581 222 111.

IX.8        Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny na internetových stránkách e-shopu Fullbag.cz dne 23. 5. 2018.