Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a proto k nim přistupujeme s největší opatrností. E-shop Fullbag.cz se jako Správce zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vaše osobní údaje nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem v rámci plnění kupní smlouvy, a to jen v nezbytně nutném rozsahu. Odesláním objednávky na adresu e-shopu Fullbag.cz získává tento váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a s jejich dalším zpracováním na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), chceme vás tímto ujistit, že takovéto informace budou použity pouze s cílem a pro účely právního vztahu založeného kupní smlouvou uzavřenou mezi e-shopem Fullbag.cz a Vámi.

 

1.   Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.   Kupující uzavřením kupní smlouvy (odesláním objednávky) souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti LUMA trading s.r.o., se sídlem Za Mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov, IČ: 26812002 (dále jen „Správce“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

3.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření kupní smlouvy, vystavení účetních dokladů, doručení zboží, pro účely vedení uživatelského účtu, platby kartou, vymáhání práv a povinností z kupní smlouvy, využívání služby Ověřeno zákazníky, k marketingovým účelům a zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích.

5.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.   Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití.

7.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Mezi tyto patří: osoby dopravující zboží, poskytovatel e-mailu a služeb spojených s jeho provozováním, poskytovatel informačního systému společnosti, poskytovatel služby Ověřeno zákazníky, poskytovatel platební brány.

8.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.    V případě, že by se kupující domníval, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a)      požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b)      požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.   Pokud kupující udělili Správci souhlas k použití osobních údajů, může jej kdykoliv odvolat či zažádat o výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů a to bez udání důvodu. K tomuto je potřeba podat písemnou žádost a to elektronicky na info@fullbag.cz nebo poštou na adresu LUMA trading s.r.o., Za Mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov.